fbpx

Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností

Inštalácia zdroja energie

Zelená strecha

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Význam obnovy rodinných domov

Zmeny klímy nám priamo aj nepriamo zasahujú do našich životov. Obnovou 30-tisíc rodinných domov zvýšime odolnosť proti jej negatívnym dopadom, zlepšíme energetickú hospodárnosť budov a začneme sa adaptovať na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy dneška.

Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ, v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa budovy a výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania.

Podporu plánujeme smerovať pre:

  • už zrealizované obnovy rodinných domov, ktorých obnova začne až po termíne stanovenom v podmienkach oprávnenosti.
  • pripravované projekty, ktoré budú realizované po zverejnení prvej výzvy v 3Q 2022 a podaní žiadosti o podporu.

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Kontaktujte nás

    Nájdete nás aj na Facebooku